Apelsin. Innanför skalet finns frukten och däri finns kärnorna. [foto: Henrik Hemrin]

Vad är kärnan i de svenska riksdagspartierna? Partierna är föreningar. En förening har stadgar som talar om hur föreningen fungerar; hur beslut tas, vem som kan vara medlem, hur föreningen upplöses med mera.

Stadgarna brukar också tala om varför föreningen finns till. Det brukar vara det första i stadgarna. Varför man har föreningen, vad som är det stora målet eller målen med föreningen och som också är en måttstock på vem som får vara medlem. Stadgar bör generellt vara långsiktiga. Det betyder också att föreningens mål i stadgarna är något av kärnan i budskapet, riktningen och målet.

Jag har tittat på inledningen av respektive partis stadgar, som också är inklippta längre ner. Den här artikeln har inte ambitionen att skriva ner djupa och välgrundade akademiska analyser, utan snarare några noteringar jag gör när jag läser och jämför deras texter. Mina noteringar har som ambition att vara objektiv i vad jag tycker om de olika partierna. Notera än en gång att jag enbart fokuserar på stadgarna.

Demokrati och demokratiskt samhälle är formuleringar som många inkluderar i stadgarna, så det går jag inte närmare in på att kommentera. Inget av partierna skriver något som antyder icke-demokratisk syn eller avskaffande av demokratin. 

Vänsterpartiet och Moderaterna utmärker sig i brist på kärna i stadgarna: 

Vänsterpartiet skriver förvånadsvärt nog inget om sitt mål och liknande i stadgarna. Jag hittar inget om vänster, kommunism, socialism, miljö eller liknande i stadgarna. Det mest spännande med Vänsterpartiets stadgar är pdf-filen där sista sidan innehåller dold text! Men jag ska inte berätta vad det står där dolt, mer än att det handlar om vad jag skulle kalla"klassiska vänsterformuleringar"! Jag blir förvånad att de inte har något om sin riktning eller måttstock i sina stadgar. 

Moderaterna har å sin sida inte stadgarna över huvud taget på sin hemsida, efter vad jag kan se. Jag har hittat stadgar på lägre nivå, som nöjer sig med att tala om "moderata idéer". Det är förvånande att det inte ens går att hitta stadgarna, kanske riksstadgarna har mer information än deras lokala stadgar för Stockholms län. 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna utmärker sig med att ha väldigt långa formuleringar för sina partiers kärna.

Generellt, anser jag, att längre texter ger förstås mer innehåll. Men liksom lagtexter, ju mer precis en text är och vad den inkluderar, ju mer kan den därmed exkludera det den inte säger. Generellt är förmodligen längre texter i partiernas kärna också mer tidsdaterade och kräver mer uppdateringar. Fler uppdateringar kan också innebära att det ökar risken eller möjligheten att huvudinriktningen förändras över tid.

Kristdemokraterna håller sina stadgar mycket korta när det gäller mål, med kärnan "kristen etik och människosyn". 

Liberalerna har likt Kristdemokraterna mycket kort och kärnfullt ändamål med kärnan "liberal samhällsåskådning". 

Centerpartiet har också en kort grundidé. Fokus är på individens rätt och förmåga, liksom ansvar för varandra och naturen. Däremot finns inte liberalism eller annan ideologi med i stadgarna. 

Miljöpartiet har ett mycket tydligt fokus på naturen, att allt som görs ska ske i samklang med naturen. Ordet solidaritet upprepas, både med natur, världens människor och kommande generationer. Det finns i kärnan ingen formulering kopplad till ideologi, om man inte ska se kopplingen till natur som en  ideologi. Annars kanske man snarast ska se mätning av påverkan på naturen som en måttstock för var man står i olika frågor. 

Socialdemokraterna har ett långt kapitel om partiets ändamål. Socialism finns med. Målet är bland annat att inga klasskillnader ska finnas. Solidaritet. Hänsyn till naturen finns också med. Socialdemokraterna vill ha ett samhälle utan fördomar och diskriminering och räknar upp några specifika exempel: patriarkat, rasism eller homo- och transfobi. När man räknar upp exempel, så blir det intressant vad man inte räknar upp, och då finns till exempel inte ålder, handikapp och religion med. 

Sverigedemokraterna har som sagt liksom Socialdemokraterna ett långt syfte och mål. Ideologiska ord är: socialkonservativ, nationalistisk och värdekonservativ. Sverigedemokraterna har som mål att ta det bästa från höger- och vänster, det vill säga de ställer sig utanför vänster-högerskalan. Solidarisk välfärdsmodell. Miljövänligt samhälle. Att "återskapa ett folkhem" finns också med. 


Nedanstående är kopierat från respektive stadgar. Färgmarkeringarna i gult är mina egna. 

Centerpartiet

Stadgar. Antagna av Partistämman 2017.
§1 Grundidé
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.
§2 Syfte
Centerpartiet är ett politiskt parti och en öppen folkrörelse som inom sin organisation samlar och engagerar människor som tillsammans vill arbeta för en samhällsutveckling i enlighet med de värderingar och slutsatser som finns i Centerpartiets idéprogram.

Kristdemokraterna

Stadgar. Antagna av rikstinget oktober 2015. Reviderade av riksting oktober 2017.
§1 Mål
Kristdemokratiska Partiet (Kristdemokraterna) är ett politiskt parti som, tillsammans med sina associerade förbund, arbetar för ett demokratiskt samhälle byggt på kristen etik och människosyn.

Liberalerna

Stadgar. Reviderade vid landsmötet den 22 november 2015.
§ 1. Ändamål
Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal åskådning till politiska förtroendeuppdrag.

Miljöpartiet

Stadgar. Antagna vid kongress april 1992, senast reviderade 2018.

§ 1 Vision
Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt inom naturens ramar – dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.
Miljöpartiet de grönas idé är
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor

§ 2 Ändamål
Miljöpartiet de gröna har till ändamål att
• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets program och kongressens beslut,
• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang.

Moderaterna

Stadgar för moderaterna kan jag inte hitta. Jag har mailat dem den 6 sep 2018, och kommer ev revidera denna artikel när svar kommer. Jag hittar på lägre nivå, dessa stadgar är för Stockholms län. Enligt stämmobeslut 13 maj 2017. Godkända av partistyrelsen den 16 juni 2017.
§ 1 Ändamål
Moderata Samlingspartiets i Stockholms län strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder.

Förbundets uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Socialdemokraterna

Stadgar. Fastställda av partikongressen 2017.

Kapitel 1 Partiets ändamål
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.
Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.
Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen.
Demokratin har därför företräde före marknaden. Genom demokratin bestämmer medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och om hur uppgifter och ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och marknaden.
Socialdemokratin vill att varje människa som medborgare, löntagare och konsument ska ha rätt och möjlighet att påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. I denna strävan har fackföreningsrörelsen en central roll. Men också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och fördjupa demokratin.
Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.
Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap grundad på demokratins ideal. Demokrati förutsätter frihet från fattigdom och fruktan, men också frihet och möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra människor. Därför måste de politiska friheterna bindas samman med grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta. Men det handlar också om att vidga demokratins verkningsradie över nationsgränserna. För detta krävs ett ökat globalt samarbete såväl mellan nationerna som mellan folkliga rörelser i hela världen. De internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet och utvecklas till redskap för demokrati, rättvisa och hållbarhet.


Kapitel 2 Partistadgar
§ 1 Partiets uppgift
Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.
Partiet ansvarar för
• anslutning till partiet av alla som delar de socialdemokratiska grundvärderingarna
• opinionsbildning för de socialdemokratiska idéerna med utgångspunkt i partiets program
• utveckling av socialdemokratins idéer, program och politik
• planering och samordning av valrörelser
• samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom Svenska kyrkan
• samordning av partiets internationella verksamhet
• strategisk utveckling av den facklig-politiska verksamheten
• val av politiskt förtroendevalda i den europeiska unionen
• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i partidistrikten
• strategisk planering av partiets medlemsutveckling

• utveckling av för partiet gemensamma system för medlemsregister och avgiftsuppbörd

Sverigedemokraterna

Stadgar. Sverigedemokraternas partistadgar 2017.

§ 1 Syfte och mål
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.
Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.
Med partipolitiskt engagemang ska partiet genom sina föreningar och aktiva verka i folkrörelsens form för ett större inflytande för dem som sympatiserar med detta syfte och mål.

Vänsterpartiet

Stadgar. Antagna av Vänsterpartiets 42:e kongress 2018.

§ 1 Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.
§ 2 Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem.

Write comment (0 Comments)

Security for web sites:

For Joomla-powered web sites, it is very easy for the administrator to configure requirements for strong passwords and enable Two Factor Authentication. Both comes out of the Joomla CMS box!

#Joomla #CMS #password #security

Write comment (0 Comments)

 

Jag har läst I huvudet på en normalstörd. [foto: Henrik Hemrin]

"I huvudet på en normalstörd" av Pär Johansson med Petter Karlsson. Utgiven 2012. 

"Är du aldrig nervös?" kan jag fråga vår skådespelare Sune. 

"Nej, jag har aldrig varit nervös."

"Aldrig någonsin?"

"Nej."

"Är du aldrig rädd att göra bort dig?"

"Men hallå, man kan väl inte göra bort sig när man är sig själv?"

Pär Johansson är grundaren och ledaren av Glada Hudik-teatern.

Jag har lyssnat på föreläsning med Pär åtminstone två gånger. Första gången var för många år sedan. Den senaste gången var nu i sommar, då jag som deltagare också fick boken och två filmer med teatern. Boken och föreläsningen i somras har många likheter, mycket går igen. 

Det är en skön bok. Mycket utgår från berättelser tillsammans med utvecklingsstörda och särskilt inom Glada Hudik-teatern, och en del ur hans personliga liv. Både anekdoter och som berättelser till sina livstankar och livsfilosofier. Jag kan bli lite avundsjuk att skriva en bok med sina tankar om livet! 

Ovanstående har du ett av mina favoritcitat.

Det finns rätt många ställen att citera. Ett annat är från prologen, i samband med en tuff familjehändelse: 

"Och då inser hag att jag haft fel hela tiden. Allt är faktiskt inte möjligt. ... Plötsligt är jag en handfallen åskådare, den här scenen är det inte jag som regisserar."

På föreläsningen i somras talade han om att han inte trodde så mycket på att ha mål, utan snarare en riktning. Dessa tankar finns också i boken, i kapitlet "Du skall spela på gehör". Han skriver: 

"En av vår tids främsta myter är den om vikten av att sätta upp tydliga mål. Vi möter den inte minst inom näringslivet. Var och varannan managementbok talar idag om 'målbilder'. Först då kan vi lyckas i livet. ... Utan istället att öva upp sin förmåga att se en möjlighet i ögonblicket. ... Att drömma är förstås en sak. ... Snarare är det ju så att högt ställda förväntningar ibland har en förmåga att förlama oss. Prestationsångesten slår lätt till."

Att planera och tänka framåt kan jag känna behov av. Att ha kontroll. Men jag håller också med om vad Pär skriver. Detaljerna i mitt liv och min arbetsbana har jag inte planerat. En del kanske hade blivit bättre om jag planerat och agerat. Annat hade blivit sämre. Förutom det som han skriver om att fånga möjligheten, så tänker jag också tillbaka till prologen att allt är inte möjligt. Att vi inte har kontroll över allt, varken i vårt egna liv eller om vi lever i någon form av relation till andra människor. Då kan planering och målbilder gå totalt om stöpet. 

I mitt tycke en helt klart läsvärd bok! 

Henrik Hemrin

30 augusti 2018

Write comment (0 Comments)

Tip for administrators of Joomla powered web sites. 

Yesterday I was about to use the "Mass mail to users" function from Backend admin. But the mail could not be sent, I was notified. I have been able before.

After some reading and thinking, my best guess is as follows:
In Global settings > Server > e-mail preferences, I have used a e-mail address not related to this @mydomain.com. I changed the settings to an e-mail belonging to this @mydomain.com.

And now, it worked perfect to send the mass mail again!

I believe my web hotel has changed its rules, so it now must be a valid e-mail account related to this @mydomain.com.

So: use an e-mail account from same domain as your website.

 

Write comment (0 Comments)

I have read WEconomy [photo: Henrik Hemrin]

WEconomy. You can find meaning, make a living, and change the world. Authors: Craig Kielburger, Holly Branson and Marc Kielburger. Published 2018. 

In the foreword, by Sheryl Sandberg, she asks two questions: "What kind of world do you want to live in? How will you contribute to the lives of others?" I also note her "the luck of birth determines som much of our lives and that those of us with opportunity also have responsibility".

The book consists of three parts: What; an introduction to WEconomy. Why; why business should work for a better good. The third part is How; a guide to embed purpose in business or as an individual, a guide based on the authors experiences. 

In the introduction to part one of the book states that the society is divided today and have a focus on the individual and "me first". But the authors are hopeful "We're firm believers that the 'building walls' senitiment is a blip fostered by fear and misunderstanding, and that humankind is generally on a march toward a more open, interconnected world.

Further on in the introduction of part one: "This combination of purpose and profit is the bedrock of the WEconomy, and it is achievable for everyone, regardless of your sector or the stage of your career. You don't have to be a business owner to reap benefits in the WEconomy."

The authors acknowledge that customers and employees who seeks purpose and not only the product or job, have a focus on middle class and upward. Those who can afford to choose more expensive products and possibility to choose job. The authors believe many do not only want to buy products, they want to buy products which are good in ethics including environment. And furthermore that people want to work at companies that are doing good. 

One profit and purpose model they sketch is from the WE group (not sure what I should call it), is the combination of a profitable company (which of course also is doing good in its own behaviour), and that the company also has an arm to where some of the profits go. This arm has a more full focus to do good. 

When the authors are looking for purpose and projects, they focus on activity/charity/product etc that make a big change for the purpose, something that make a big change. Looking for ideas and products that can be scaled. They are less interested in good in the small steps, charity that are doing good things but not are leading to the big changes - without saying those traditional charities are bad. 

Business can be an essential contributor to do the big shifts towards a better world, good to scale. "Social issues of great magnitude can only be solved when government, nonprofits, and the private sector work together." (p 25). And, the business can still be profitable, or rather profitable because they are doing good. 

To have a social purpose can be the reason why choose this company to buy from for the customer, whether the customer is another company or an individual who needs a new Teeshirt. On the other hand, as example, I reflect that (in Sweden) it has become very popular to buy products directly from China, to so low price without considering ethics. So I cannot see it is only one direction that everyone buys with ethics/social purpose in mind, not even for middle class.

So many charity organizations exist in the world. "good intentions do not always result in good work", they write. So instead of starting a new charity, if there is any charity that fiths the purpose, try instead to support or cooperate with existing ones (as company or individual).

Another note I have taken, is that WEconomy talks about KPI or other efficiency measurements of the charity/non-profit, which is not always done in traditional nonprofit. Also for charity/nonprofit, they believe it is important to know how much good the efforts do.

When I wrote my thesis "Global Compact as Protector of Human Rights in Business. An Analyse of Ethical Codes with Ericsson as Case Study." several years ago, I read many interesting books in this area. If I had been writing my thesis now, I would have included this WEconomy book in my work. 

I like the phrase "Seven Generations Plan" (p 307), meaning a long-term focus plan for the investments; how do I want the world to be in 100 years from now. When I read this, I come to think of one of the books in my thesis, "Transparency! Det osynliga företaget" by Lars-Olle Larsson. Larsson means that corporate management should maximize profit now – but he wants to change the understanding of now to at least one generation or maybe two, 25 or 50 years, – a prolonged now. And he also means that shareholders should keep their shares for a similar period.

One more quote: Page 114: 
"Want to reinvent your job with purpose? 
Build these traits 
A learning mindset: Learn as much as possible as quickly as possible, and see everthing you do as an opportunity to learn. Remove the stigma from mistakes and errors; they are learning of opportunities. 
Trust yourself: ..."

Oh' well, above are just about a few of the undelines I have in my copy of WEconomy. It doesn't give a full picture of the content at all. But maybe you find some of my notes interesting. And maybe you will read the book yourself!

Henrik Hemrin

#WEconomy #business #businessethics #CSR #CraigKielburger #HollyBranson #MarcKielburger 

Write comment (0 Comments)

Med anledning av att gården Örestrand byter ägare till Höganäs kommun om ett par veckor så nertecknar jag dessa minnen. Örestrand ägs nu av Equmeniakyrkans fastighetsbolag, och tidigare av Södra Götalands distrikt (och andra varianter) av Svenska Missionskyrkan / Svenska Missionsförbundet (och dess ungdomsförbund). 

Det är framför allt sommaren sommaren 1977 som jag var på Örestrand. Sommaren 1977 gick jag ett tre veckors konfirmationsläger på Örestrand. 

Jag minns det som en ganska kall sommar. Trots att Örestrand ligger precis vid stranden badade jag inte någon gång. Och så var det för de flesta. Kylan bidrog till badfritt konfaläger, men också det skitiga vattnet gjorde bad oattraktivt. Som jag minns var det varierade skitigheten med hur vindarna låg. Jag har något minne av att någon, kanske ledare, noterade att badkläderna var skitiga efter badet. En dag var det i alla fall ett antal, kanske tiotal, som vuxendöpte sig i havet. Vi andra stod på stranden och frös. 

Vi bodde i de barackliknande byggnaderna som låg utmed kanten på vad som borde vara den södra sidan (sidan mot Höganäs centrum). Jag tror de byggnaderna är rivna. Jag och en stor del av killarna bodde i den översta baracken. Det var inte så hög standard och det var lite småfuktigt. Jag minns någon silverfisk. Men det var ändå rätt trevligt, och jag delade rum med Fredrik C. som jag kände sedan gammalt hemma i Växjö. Fuktigt ja, toaletterna fanns i en av de andra byggnaderna i längan. Det var cementgolv och jag tror inte det var någon värme på där, så det var lite fruset att besöka toaletten den sommaren! Det kalla och fuktiga minnet inkluderar också att flera konfirmander var småsjuka och huvudledaren Arnold Ekros gick runt med termometer på fickan. 

Annars var det ju förstås konfaläger med många lektioner i fokus! De flesta inomhus, men vi satt ute också ibland. Så det var inte bara dåligt väder! Jag minns också andra samlingar av olika slag. Lägerkör hade vi, och den stora slagdängan för lägret var "Soon and very soon". Då dånade det när kören sjöng ! Och alla måltider i huvudbyggnaden minns jag. Ledig tid fanns också, och bland annat gick vi ner till Höganäs centrum några gånger eller gick utmed stranden och utforskade militära anläggningar. Det var många skåningar på lägret, så det blev allt lite skånska inslag i mitt tal efter tre veckor!

Konfirmationshögtiden var i Helsingborgs missionskyrka. På den tiden fanns ingen kyrkobyggnad på Örestrand. Festmiddag tillsammans med släktingar efter konfirmationen inmundigades på Örestrand. 

Konfalägret var mitt första och största sammanträffande med Örestrand. Det var glada minnen och många jag lärde känna på lägret. Därför var det roligt att återvända till Örestrand ett flertal gånger under åren. Främst var jag på Örestrand på midsommarafton, tillsammans med mina föräldrar. Det var massor av folk som firade midsommar på Örestrand! Det var många som ville vara på Örestrand under midsommaraftnarna! Vi bilade ner under eftermiddagen och hemfärden avslutades i midsommardagens morgonljus. 

Henrik Hemrin

Write comment (0 Comments)

Traditionellt loggar man in på en webbsida med ett användarnamn och lösenord, och eventuellt ett steg ytterligare (tvåfaktorautentisering). Numera har det blivit fler och fler större svenska hemsidor som gått över till Bank-ID istället för lösenord. Eller gått över - det är just det.

Jag har noterat att flera hemsidor som numera har Bank-ID även har kvar lösenord. Det kan ju vara okej. Det jag dock tycker är konstigt är att man inte kan avaktivera lösenord. För om man väl bestämt sig för att använda Bank-ID, varför ska jag då kunna använda lösenord? 

Ur säkerhetssynpunkt skulle jag vilja kunna inaktivera lösenord. Jag har frågat tre relativt stora företag/organisationer om jag kan inaktivera möjligheten till lösenord, men samtliga dessa tre har sagt nej. En sa att man inte kommer åt alla funktioner med lösenord.

Jag måste alltså fortsätta att se till att ha ett säkert lösenord, trots att jag använder Bank-ID på dessa hemsidor. 

#internetsäkerhet #lösenord

Write comment (0 Comments)

Our life is more than ourselves. We live in relationships to other persons.

In Physics Today, May 2018 issue, Lloyd Knox writes a review of the new book "Losing the Nobel Prize. A Story of Cosmology, Ambition, and the Perils of Science’s Highest Honor", by Brian Keating.

Quoting the book review in Physics Today:

"For example, Keating writes about having to leave Antarctica to help his ailing, estranged father: 'The irony of it all was painful. For years I’d dedicated my life to trying to reveal the cosmos’s origin story, even though my own version was mostly a mystery. Then, suddenly, just when the telescope I’d ‘sired’ had reached adolescence, I was forced to abandon it, just to comfort a man who’d left me as a child. In my gut, I knew there’d be many telescopes to come, but I only had one father, flaws and all.'"

We do not live isolated from other. We cannot always do what we plan. Even if we are a big scientist with a dream project. Life changes our plans. Sometimes plans have to be changed, or paused. That is part of being a human being.

(This article has also been published on LinkedIn)

Write comment (0 Comments)

Internet Privacy:
I have added DuckDuckGo Privacy extension to my browser. DuckDuckGo is not only a privacy search engine (not collecting data like eg Google does).
Here is an example how the the Privacy works.
Snapshot one where advertisements and a lot of other invisible trackers are stopped.
The second snapshot is when I have added the site to the White List (for example when I trust the site and want to support them to have ad income).

#Privacy #DuckDuckGo #Trackers #InternetPrivacy

DuckDuckGo extension on

DuckDuckGo extension on but site added to Whitelist

 

 

(This article has also been published on LinkedIn.)

Write comment (0 Comments)

USA har fått berättigad kritik för att de dragit sig ur Parisavtalet. Samtidigt har Kina ibland setts som goda när de klargjort att de stannar kvar. Men, det är olämpligt att därmed se Kina som goda i sammanhanget.


Jag citerar:
"Barack Obamas administration föregick med gott exempel och lovade att USA skulle minska sina utsläpp med en fjärdedel fram till år 2025, samt bistå med otaliga miljarder till en klimatfond för att ekonomiskt kompensera de utvecklingsländer som gör likadant. [...] Men redan innan förhandlingarna klargjorde kinesiska myndigheter att de endast kunde gå med på att alls minska sina utsläpp 'omkring år 2030'. [...] Dels att Parisavtalet för Kinas del i princip inte innebär några som helst åtaganden. Bara en dåre hade hoppat av detta avtal med de villkor som Kina så kompromisslöst förhandlade sig till i Paris."


Citat från De kidnappade Kinasvenskarna, av Jojje Olsson, sid 213-214.

Write comment (0 Comments)