Apelsin. Innanför skalet finns frukten och däri finns kärnorna. [foto: Henrik Hemrin]

Vad är kärnan i de svenska riksdagspartierna? Partierna är föreningar. En förening har stadgar som talar om hur föreningen fungerar; hur beslut tas, vem som kan vara medlem, hur föreningen upplöses med mera.

Stadgarna brukar också tala om varför föreningen finns till. Det brukar vara det första i stadgarna. Varför man har föreningen, vad som är det stora målet eller målen med föreningen och som också är en måttstock på vem som får vara medlem. Stadgar bör generellt vara långsiktiga. Det betyder också att föreningens mål i stadgarna är något av kärnan i budskapet, riktningen och målet.

Jag har tittat på inledningen av respektive partis stadgar, som också är inklippta längre ner. Den här artikeln har inte ambitionen att skriva ner djupa och välgrundade akademiska analyser, utan snarare några noteringar jag gör när jag läser och jämför deras texter. Mina noteringar har som ambition att vara objektiv i vad jag tycker om de olika partierna. Notera än en gång att jag enbart fokuserar på stadgarna.

Demokrati och demokratiskt samhälle är formuleringar som många inkluderar i stadgarna, så det går jag inte närmare in på att kommentera. Inget av partierna skriver något som antyder icke-demokratisk syn eller avskaffande av demokratin. 

Vänsterpartiet och Moderaterna utmärker sig i brist på kärna i stadgarna: 

Vänsterpartiet skriver förvånadsvärt nog inget om sitt mål och liknande i stadgarna. Jag hittar inget om vänster, kommunism, socialism, miljö eller liknande i stadgarna. Det mest spännande med Vänsterpartiets stadgar är pdf-filen där sista sidan innehåller dold text! Men jag ska inte berätta vad det står där dolt, mer än att det handlar om vad jag skulle kalla"klassiska vänsterformuleringar"! Jag blir förvånad att de inte har något om sin riktning eller måttstock i sina stadgar. 

Moderaterna har å sin sida inte stadgarna över huvud taget på sin hemsida, efter vad jag kan se. Jag har hittat stadgar på lägre nivå, som nöjer sig med att tala om "moderata idéer". Det är förvånande att det inte ens går att hitta stadgarna, kanske riksstadgarna har mer information än deras lokala stadgar för Stockholms län. 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna utmärker sig med att ha väldigt långa formuleringar för sina partiers kärna.

Generellt, anser jag, att längre texter ger förstås mer innehåll. Men liksom lagtexter, ju mer precis en text är och vad den inkluderar, ju mer kan den därmed exkludera det den inte säger. Generellt är förmodligen längre texter i partiernas kärna också mer tidsdaterade och kräver mer uppdateringar. Fler uppdateringar kan också innebära att det ökar risken eller möjligheten att huvudinriktningen förändras över tid.

Kristdemokraterna håller sina stadgar mycket korta när det gäller mål, med kärnan "kristen etik och människosyn". 

Liberalerna har likt Kristdemokraterna mycket kort och kärnfullt ändamål med kärnan "liberal samhällsåskådning". 

Centerpartiet har också en kort grundidé. Fokus är på individens rätt och förmåga, liksom ansvar för varandra och naturen. Däremot finns inte liberalism eller annan ideologi med i stadgarna. 

Miljöpartiet har ett mycket tydligt fokus på naturen, att allt som görs ska ske i samklang med naturen. Ordet solidaritet upprepas, både med natur, världens människor och kommande generationer. Det finns i kärnan ingen formulering kopplad till ideologi, om man inte ska se kopplingen till natur som en  ideologi. Annars kanske man snarast ska se mätning av påverkan på naturen som en måttstock för var man står i olika frågor. 

Socialdemokraterna har ett långt kapitel om partiets ändamål. Socialism finns med. Målet är bland annat att inga klasskillnader ska finnas. Solidaritet. Hänsyn till naturen finns också med. Socialdemokraterna vill ha ett samhälle utan fördomar och diskriminering och räknar upp några specifika exempel: patriarkat, rasism eller homo- och transfobi. När man räknar upp exempel, så blir det intressant vad man inte räknar upp, och då finns till exempel inte ålder, handikapp och religion med. 

Sverigedemokraterna har som sagt liksom Socialdemokraterna ett långt syfte och mål. Ideologiska ord är: socialkonservativ, nationalistisk och värdekonservativ. Sverigedemokraterna har som mål att ta det bästa från höger- och vänster, det vill säga de ställer sig utanför vänster-högerskalan. Solidarisk välfärdsmodell. Miljövänligt samhälle. Att "återskapa ett folkhem" finns också med. 


Nedanstående är kopierat från respektive stadgar. Färgmarkeringarna i gult är mina egna. 

Centerpartiet

Stadgar. Antagna av Partistämman 2017.
§1 Grundidé
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.
§2 Syfte
Centerpartiet är ett politiskt parti och en öppen folkrörelse som inom sin organisation samlar och engagerar människor som tillsammans vill arbeta för en samhällsutveckling i enlighet med de värderingar och slutsatser som finns i Centerpartiets idéprogram.

Kristdemokraterna

Stadgar. Antagna av rikstinget oktober 2015. Reviderade av riksting oktober 2017.
§1 Mål
Kristdemokratiska Partiet (Kristdemokraterna) är ett politiskt parti som, tillsammans med sina associerade förbund, arbetar för ett demokratiskt samhälle byggt på kristen etik och människosyn.

Liberalerna

Stadgar. Reviderade vid landsmötet den 22 november 2015.
§ 1. Ändamål
Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal åskådning till politiska förtroendeuppdrag.

Miljöpartiet

Stadgar. Antagna vid kongress april 1992, senast reviderade 2018.

§ 1 Vision
Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt inom naturens ramar – dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.
Miljöpartiet de grönas idé är
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor

§ 2 Ändamål
Miljöpartiet de gröna har till ändamål att
• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets program och kongressens beslut,
• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang.

Moderaterna

Stadgar för moderaterna kan jag inte hitta. Jag har mailat dem den 6 sep 2018, och kommer ev revidera denna artikel när svar kommer. Jag hittar på lägre nivå, dessa stadgar är för Stockholms län. Enligt stämmobeslut 13 maj 2017. Godkända av partistyrelsen den 16 juni 2017.
§ 1 Ändamål
Moderata Samlingspartiets i Stockholms län strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder.

Förbundets uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Socialdemokraterna

Stadgar. Fastställda av partikongressen 2017.

Kapitel 1 Partiets ändamål
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.
Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.
Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen.
Demokratin har därför företräde före marknaden. Genom demokratin bestämmer medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och om hur uppgifter och ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och marknaden.
Socialdemokratin vill att varje människa som medborgare, löntagare och konsument ska ha rätt och möjlighet att påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. I denna strävan har fackföreningsrörelsen en central roll. Men också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och fördjupa demokratin.
Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.
Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap grundad på demokratins ideal. Demokrati förutsätter frihet från fattigdom och fruktan, men också frihet och möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra människor. Därför måste de politiska friheterna bindas samman med grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta. Men det handlar också om att vidga demokratins verkningsradie över nationsgränserna. För detta krävs ett ökat globalt samarbete såväl mellan nationerna som mellan folkliga rörelser i hela världen. De internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet och utvecklas till redskap för demokrati, rättvisa och hållbarhet.


Kapitel 2 Partistadgar
§ 1 Partiets uppgift
Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.
Partiet ansvarar för
• anslutning till partiet av alla som delar de socialdemokratiska grundvärderingarna
• opinionsbildning för de socialdemokratiska idéerna med utgångspunkt i partiets program
• utveckling av socialdemokratins idéer, program och politik
• planering och samordning av valrörelser
• samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom Svenska kyrkan
• samordning av partiets internationella verksamhet
• strategisk utveckling av den facklig-politiska verksamheten
• val av politiskt förtroendevalda i den europeiska unionen
• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i partidistrikten
• strategisk planering av partiets medlemsutveckling

• utveckling av för partiet gemensamma system för medlemsregister och avgiftsuppbörd

Sverigedemokraterna

Stadgar. Sverigedemokraternas partistadgar 2017.

§ 1 Syfte och mål
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.
Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.
Med partipolitiskt engagemang ska partiet genom sina föreningar och aktiva verka i folkrörelsens form för ett större inflytande för dem som sympatiserar med detta syfte och mål.

Vänsterpartiet

Stadgar. Antagna av Vänsterpartiets 42:e kongress 2018.

§ 1 Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.
§ 2 Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem.

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap